Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. Taraflar

a) www.ikmetrik.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten İK Metrik Yazılım Bilişim Anonim Şirketi (“İK Metrik”) ile

b) www.ikmetrik.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu İK Metrik’ in sahip olduğu internet sitesi www.ikmetrik.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.ikmetrik.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, İK Metrik’ in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, İK Metrik tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından İK Metrik’ e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, İK Metrik’ in sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.ikmetrik.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.ikmetrik.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. İK Metrik, Dijital Ölçümleme Yazılımı’ nda oluşturulan veya Dijital Ölçümleme Yazılımı’ na yüklenen bilgi ve belgelerin yedeklenmesine ilişkin her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bilgi ve belgelerin herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle Dijital Ölçümleme Yazılımı’ dan silinmesi halinde Üye’ nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

3.6. İK Metrik, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.ikmetrik.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden İK Metrik’ den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İK Metrik yalnızca Dijital Ölçümleme Yazılımı’ na ilişkin altyapıyı sağlamakta olup Dijital Ölçümleme Yazılımı’ nda oluşturulan ve paylaşılan bilgi ve belgelere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye, Dijital Ölçümleme Yazılımı’ nda oluşturulan belgelerin veya Dijital Ölçümleme Yazılımı’ na yüklenen bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, belge, bilgi ve içeriklerin herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Dijital Ölçümleme Yazılımı’ nda oluşturulan ve paylaşılan içeriklerin ve bunlarla ilgili diğer süreçlerin sosyal güvenlik ve iş hukuku başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olmasının sağlanması, sayılanlarla sınırlı olmaksızın Çalışanlar’a belge gönderilmesi, bunların takibi, belgelerin çıktısının alınması ve saklanması ile Platform’un kullanımı ile ilişkili olarak doğabilecek her türlü sorumluluk münhasıran Üye’ ye aittir. Dijital Ölçümleme Yazılımı’ nın işbu Sözleşme ve ilgili mevzuata uygun olmayan şekilde kullanımı nedeniyle Üye’ nin Dijital Ölçümleme Yazılımı’ ndan faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir.

3.9. Üye, Ditital Ölçümleme Yazılımı’ na kişisel verileri yüklenecek Çalışanlar bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olduğunu, kişisel verilerin Ditital Ölçümleme Yazılımı’ na yüklenmesi ve veri işleyen sıfatını haiz İK Metrik tarafından bu verilerin işlenmesi de dahil olmak üzere bu kapsamda Çalışanlar’dan gerekli onayların alınması, Çalışanlar’ a gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin münhasıran kendi sorumluluğunda olduğunu, bu kapsamda İK Metrik’ in maruz kalabileceği her türlü talep ve zararın kendisine rücu edileceğini kabul eder.

3.10. www.ikmetrik.com internet sitesi yazılım ve tasarımı İK Metrik mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. İK Metrik tarafından www.ikmetrik.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. İK Metrik, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya İK Metrik’ e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) İK Metrik ve ikmetrik.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.13. İK Metrik, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme hakkını saklı tutar.

3.14. İK Metrik, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.15. Taraflar, ikmetrik.com’ a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.16. İK Metrik, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’ lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya İK Metrik tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. İK Metrik üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Türkiye Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Whatsapp Bilgi Hattı
Merhaba, sizlere nasıl yardımcı olabilirim.